Thông tin hỗ trợ đổi mới sáng tạo

Quyết định 29/2021/QĐ-TTg quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt

Ngày đăng: 01/06/2023
Quyết định này quy định về mức, thời gian và điều kiện áp dụng ưu đãi đầu tư đặc biệt đối với các dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư.

Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt quy định tại Quyết định này thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 20 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP và các nguyên tắc như ưu đãi đầu tư đặc biệt được áp dụng cho dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng.
Tải tại đây

Liên kết nguồn tin: http://doimoisangtao.gov.vn/quyet-dinh-292021qd-ttg-quy-dinh-ve-uu-dai-dau-tu-dac-biet-172.htm

Bài viết liên quan