Công nghệ sinh học

Phan Xuân Bình Minh
Trần Bảo Trâm
Lê Thị Hoàng Yến
Trương Thị Chiên
Vũ Xuân Tạo
Nguyễn Thị Thanh Mai