Cổng thông tin Đổi mới sáng tạo Việt Nam

Cung cấp thông tin về cơ chế chính sách, quy định liên quan đến
Hoạt động đổi mới sáng tạo; Tổ chức/cá nhân thực hiện/hỗ trợ hoạt động Đổi mới sáng tạo.
Tăng cường năng lực Hệ thống đổi mới sáng tạo Quốc gia, Vùng, Ngành.

đổi mới sáng tạo

Đổi mới sáng tạo (ĐMST) được hiểu là quá trình chuyển đổi từ tri thức, công nghệ thành sản phẩm cụ thể. ĐMST không nhất thiết phải từ hoạt động nghiên cứu và phát triển mà còn từ kinh nghiệm, kiến thức được tạo ra trong thực tiễn sản xuất, đời sống của người dân nhưng không thể tách rời KH&CN. ĐMST là sự nối dài, là bước tiếp của hoạt động KH&CN để đi vào thị trường. Đối tượng chính để thực hiện ĐMST là doanh nghiệp, doanh nhân.

Xem thêm

TĂNG CƯỜNG THÚC ĐẨY CÁC LĨNH VỰC

TĂNG CƯỜNG THÚC ĐẨY CÁC LĨNH VỰC

tin tức & sự kiện