Khổng Quốc Minh

Họ và Tên : Khổng Quốc Minh
Chuyên gia : Sở hữu trí tuệ
Kinh nghiệm : 15 năm
Có kinh nghiệm thực tế về đào tạo, tư vấn, hỗ trợ khách hàng và tư vấn chiến lược trong việc tạo lập, phát triển tài sản trí tuệ; quản trị tài sản trí tuệ; thương mại hóa tài sản trí tuệ, cụ thể:
– Nhận diện tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp
– Khai thác thông tin sáng chế, KDCN, nhãn hiệu
– Tạo lập sáng chế, KDCN, nhãn hiệu
– Phát triển tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp
– Thủ tục xác lập quyền tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp
– Các biên pháp bảo vệ tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp
– Tạo lập và phát triển tài sản trí tuệ trong các dự án hợp tác nghiên cứu và phát triển
– Kiểm toán tài sản trí tuệ
– Định giá tài sản trí tuệ
– Thương mại hóa tài sản trí tuệ
– Hợp đồng hợp tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm
– Hợp đồng hợp tác tạo lập, phát triển tài sản trí tuệ
– Hợp đồng hợp tác thương mại hóa tài sản trí tuệ
– Xây dựng quy chế quản trị tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu
– Thúc đẩy, khai thác phát triển sản phẩm đặc thù vùng miền với phát triển du lịch bền vững