Trần Quang Phương

Họ và Tên : Trần Quang Phương
Chuyên gia : Sở hữu trí tuệ
Kinh nghiệm : 20 năm

Kinh nghiệm chuyên gia:

  • Hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc về Sở hữu trí tuệ. Ông Phương có chuyên môn sâu về việc giải quyết tranh chấp và quản lý những khiếu nại thắc mắc về quyền sáng chế, nhãn hiệu. Ông có nhiều kinh nghiệm về các vấn đề liên quan đến việc đăng ký xác lập quyền sáng chế với Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam, Quốc tế, và giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ theo hệ thống pháp luật Việt Nam.
  • Ông Phương là thành viên của Hiệp Hội Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam (VIPA), Hiệp Hội Nhãn Hiệu Quốc Tế (INTA), Hiệp Hội Luật Sư Sáng Chế châu Á (APAA), Hiệp hội Bảo vệ Quyền Sở Hữu Trí Tuệ Quốc Tế (AIPPI), Liên Đoàn Luật Sư Sở Hữu Trí Tuệ Quốc Tế (FICPI), Hiệp Hội Sở Hữu Trí Tuệ ASEAN (ASEAN IPA), Hiệp Hội Doanh Nhân Quốc Tế (IABL).