Nguyễn Văn Thành

Họ và Tên : Nguyễn Văn Thành
Chuyên gia : Cơ khí-Vật liệu
Kinh nghiệm : 15 năm

Lĩnh vực tư vấn và chuyển giao:

  • Tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới;
  • Đào tạo chuyên sâu về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm;
  • Tư vấn thử nghiệm, kiểm định, chất lượng sản phẩm;
  • Tư vấn, tìm kiếm, giải mã và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực cơ khí;
  • Tư vấn và triển khai dịch vụ đánh giá không phá hủy (NDT)
  • Tư vấn về ứng dụng, chuyển giao công nghệ nhiệt luyện và xử lý bề mặt.